Skip to main content
Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lid van de vereniging kunnen worden

  1. Allen die gedurende korte of langere tijd werkzaam zijn geweest bij de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie, bij de Regiopolitie Haaglanden en/of de Regiopolitie Hollands-Midden of één van de korpsen die zijn samengevoegd tot die regiokorpsen en de dienst door functioneel leeftijdsontslag of pensionering hebben verlaten;

  2. gepensioneerde ambtenaren van andere eenheden van het Korps Nationale Politie, van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en of het Ministerie van Justitie en Veiligheid die gedurende hun voormalige diensttijd veelvuldig ambtelijk contacten met leden van de Eenheid Den Haag en rechtsvoorgangers onderhielden;

  3. de levenspartners van de onder 1 en 2 bedoelde (overleden) personen;

  4. de onder 1 en 2 bedoelde personen die met ongeschiktheidsontslag of strafontslag zijn gegaan, een en ander ter beoordeling door de ballotagecommissie die het bestuur uit haar midden samenstelt.

Donateurs

Voldoet u niet aan hiernaast vermelde criteria, dan kunt u donateur worden van de vereniging. Donateurs ontvangen het Journaal en worden uitgenodigd voor de activiteiten.

Wilt u lid of donateur worden van onze vereniging, (klik hier om het formulier te openen)

De contributie voor leden en donateurs bedraagt € 15,00 (met ingang van 1 januari 2024 € 20,00) per kalenderjaar.

Indien u toestemming geeft voor automatische incasso, wordt de jaarcontributie in de maand januari van uw rekening afgeschreven.  Meldt u zich gedurende het jaar aan, dan bedraagt de contributie een evenredig deel van de jaarcontributie.